Vereniging Van Rechtzoekenden

Bijgewerkt tot 3 mei 2018

 

 

 

Aan: kabinet Rutte, allen hoofdelijk

 

 

Dames, heren,

 

Het betreft het feit dat u, middels de EU, Oekraïne losweekte van Rusland, waardoor u er mede verantwoordelijk voor bent dat Rusland haar belangen in de Krim veilig stelde, met alle financiële en militaire gevolgen van dien.

 

Zo brachten verschillende ondernemingen met de handel op Rusland een kapitaal aan deviezen binnen. Waar nu door uw schuld een eind aan is gekomen, omdat Rusland de invoer van hun handel heeft verboden.

 

Tevens wijzen we u erop dat u ook nog rechtens in verzuim verkeert voor uw miljardengreep in de portemonnee van de Nederlandse burger nu de noodzaak bestaat het leger beter opgewassen te laten zijn tegen de door uzelf bewerkstelligde angstcultuur jegens Rusland.

 

Ook is de conclusie gerechtvaardigd dat u al in 2006 (middels Halbe Zijlstra) stiekem aan elkaar wijsmaakte dat Poetin weer eens op een groot Rusland uit was, waarbij u er opzettelijk aan voorbij gegaan moet zijn dat Rusland een jaar of 15 daarvoor verschillende bezette gebieden juist hun vrijheid had teruggegeven.

 

Uw wettelijke aansprakelijkheid motiveren we als volgt:

 

Zo’n 3300 jaar menselijke geschiedenis (zeg maar vanaf de verovering van Palestina door de Joden) heeft u geleerd dat de machtsverhoudingen in de Wereld uitsluitend bestaan uit het recht van de sterkste.

 

Kijk als een van de ontelbare voorbeelden maar naar Noord Ierland, waar de protestanten, onder bescherming van Engeland, zo sterk zijn dat ze zich kunnen permitteren overwinningsmarsen door katholieke buurten te houden, met alle gevolgen van dien.

 

Kijk nog maar eens naar Engeland, wat de halve Wereld over voer en vloog om met geweld haar belangen op de Falklands veilig te stellen, om van haar hedendaagse bezetting van een deel van de EU (Giraltar) nog maar te zwijgen.

 

Of wat denkt u van de wijze waarop de VS haar recht van de sterkste etaleerde door de ca 3000 doden tijdens 09-11 te wreken met een veelvoud aan onschuldige Moslims.

Ook toont ze haar flinkheid door een deel van Cuba, tegen de wil van dit land, te gebruiken om haar mensenrechtenschendingen buiten haar grenzen te kunnen afhandelen.

 

U wist dus dat een associatieverdrag met Oekraïne hetzelfde is als een dommelende beer met een stok in z’n achterste porren terwijl in plaats van een stevige tralies slechts een reepje gaas (de NATO) tussen u en Poetin zat.

 

Zelfs met een minimum aan visie of gezond boeren verstand kon u nog beredeneren dat een EU associatieverdrag met Oekraïne zonder Rusland daarin te betrekken de zelfde reactie zou uitlokken als die van de VS toen ze communistische invloed in de landen in Zuid Amerika met geweld dacht in te moeten dammen.

 

In deze staat vast dat de Nederlandse Burger er het volste recht op heeft dat u niet ZIJN zuur verdiende belastinggeld verspilt aan UW politieke stokpaartjes.

 

Door dit recht aan uw laars te lappen handelt u onrechtmatig en dient u, gezien art. 6: 162 BW de daardoor ontstane schade uit uw EIGEN middelen te vergoeden.

 

Gezien uw positie bent u namelijk niet te vergelijken met een domme werknemer die door zijn beknibbelende baas in een positie is geplaats waarvan ieder normaal denkend mens kan nagaan dat hij zijn taak niet zonder schade te veroorzaken aan kan.

 

In plaats daarvan verkeert u in dezelfde positie als een directie van een NV die hoofdelijk aansprakelijk is nu ze met aan opzet grenzende onachtzaamheid een miljardenschade aan haar aandeelhouders (ic. de Nederlandse belastingbetaler) heeft veroorzaakt.

 

Nu u  (vooral tijdens verkiezingscampagnes, zie ook Metro van 16 maart 2015) naar waarheid verklaarde dat de Burger (ic de aandeelhouder van de NV Nederland) uw Baas is, diezelfde aandeelhouder per referendum besliste dat ze tegen een associatieverdrag met Oekraïne is en (zoals u thans niet meer met iets zinnigs kunt betwisten) ook nog de Wet achter zich heeft, verzoeken we u uit eigen middelen! alvast een voorschot van 2 miljard Euro in s’Lands schatkist (ic de Burger) te storten.

 

Zoals u weet is het niet meer nodig om u voor bovengenoemde onrechtmatigheden aansprakelijk te stellen omdat u immers rechtens in verzuim verkeert, en wel vanaf uw eerste greep in de schatkist wegens bovengenoemde betalingen. Wel zijn we aan het goede fatsoen verplicht u erop te wijzen dat u uw broodheren ook nog zo rond de 8% samengestelde interest (rente op rente) per jaar schuldig bent. (6:119 Bw)

 

Inmiddels vernemen we, uit ‘Kassa’ van 3 maart 2018, dat u uw CJIB debiteuren die niet kunnen betalen zonder enige scrupule de schuldsanering in helpt door van een vordering van € 400 zonder ergens op slaande reden € 1200 te maken.

 

Gezien het Grondwettelijke gelijkheidsbeginsel verhogen we de vordering van uw slachtoffers dan ook van 2- naar € 6.000.000.000.

 

Overigens beseffen we wel dat uw slachtoffers net zo veel kans maken om te krijgen wat hen rechtens toe komt als wanneer ze in de oorlog tegen Mussert hadden geprocedeerd, of wanneer nu een oppositielid tegen Poetin zou procederen.

 

Wat ze wel kunnen zien is hoe hun afgeperste belastinggeld in rook opgaat.

 

Afgezien daarvan hebben we de voltallige colleges van bestuur van alle in ons land opererende universiteiten/rechtenfaculteiten te vergeefs uitgenodigd om u voor het forum van de openbaarheid te verdedigen.

Door de conclusie van antwoord bij een nieuwsmedium naar eigen keus in te dienen was u dan in de gelegenheid geweest aan uw Baas uit te leggen op welke juridische gronden u kunt weigeren uw schuld aan hem in te lossen en waarom onder andere uw CJIB slachtoffers geen gebruik van deze juridische spitsvondigheid kunnen maken.

 

 

Bent u rechtvaardiger dan Pilatus?

 

Feit is dat Jezus, onder inspiratie van vrouwe justitia (in casu het positieve Romeinse ‘recht’) ‘rechtens’ van het leven is beroofd.

Zonder dat we het beseften vormt deze casus dan ook een ijkpunt in de geschiedenis.

Ze geeft namelijk een duidelijk antwoord op de vraag of uw rechtsvoorgangers uit Jezus’s dagen meer of minder corrupt zijn dan u en uw juridische vrienden (de Farizeeën en andere Schriftgeleerden)

 

Voor het geval u zegt dat uw beschavingsniveau meer ontwikkeld is waardoor vrouwe justitia u niet heeft kunnen inspireren uw slachtoffers dood te maken antwoorden we reeds nu dat u de belangen van uw slachtoffers wel doodzwijgt, wat ook geen pretje voor hen is.

 

Bovendien zou het ons niet verbazen wanneer onafhankelijk onderzoek zou uitwijzen dat u verantwoordelijk bent voor het merendeel van de zelfmoorden in ons land.

Vandaag een behoorlijk inkomen hebben en dat door uw belabberde sociale beleid morgen weer kwijt zijn is, nu u niets uit het daarover gestelde in de vorige pagina weerspreekt, alleen voor uw rijke vrienden voordelig.

Het enige wat u kunt is mooi praten.

Uit de stelling echter dat het opblazen van de financiële basis van een kostwinner tot zelfmoord kan leiden, kunnen uw frisse juridische vrienden zich niet onderuit praten en u al helemaal niet.

 

 

 

 

Hoe zou u reageren op de stelling dat het nazisme in fysiek opzicht aan kracht heeft ingeboet maar intellectueel en qua beschavingsniveau onverminderd doorgaat met het zaaien van dood en verderf? Ofwel, dat u stug doorgaat om met uw positieve wetgeving in de hand het recht te verkrachten?

 

Ten bewijze daarvan het volgende:

Zoals u weet voorzien zonnepanelen voor huishoudens in een primaire levensbehoefte waardoor ze dus vrij van BTW behoren te zijn.

 

Afgezien daarvan is het inefficiënt om over de ene kant ambtenaren aan het werk te hebben voor de BTW inning/administratie en over de andere kant hun collega’s aan het werk te hebben om de subsidies voor zonnepanelen uit te betalen.

 

Zelfs u kunt nog begrijpen dat u daarmee uw broodheren een aanzienlijke loon en renteschade berokkent, wat ze alleen gecompenseerd krijgen wanneer dezelfde onzichtbare hand die (begin jaren negentig) het communisme in rook liet opgaan ook u uitrookt.

 

 

 

Het zal een jaar of vijftien geleden zijn dat iemand op tv vertelde dat hij het niet rechtvaardig vond dat hij (te laag inkomen) ruim veertig jaar lang voor dezelfde woning trouw de huur had betaald zonder daar qua vermogen ook maar iets mee op te schieten, terwijl iemand met voldoende inkomen na dertig jaar zijn koopwoning in eigendom heeft. (Zeg maar een soort van rechtsongelijkheid wat u op het lijf geschreven staat).

 

Daarom vroegen we u, i.c. uw rechtsvoorgangers, wat er op tegen was om een huurwoning in huurkoop te geven.

 

Zoals u weet zegt zelfs uw eigen positieve wetgeving dat de woning pas in eigendom over gaat zodra de laatste termijn volgens schema is voldaan.

Om te voorkomen dat de betreffende wooncorporatie in de problemen komt, b.v. door niet gedekte schade aan de woning, stelden we voor dat de woning, na de laatste betaaltermijn, ook tegen de stichtingskosten of een andere redelijke prijs in eigendom kon worden overgedragen.

 

Omdat niet elke huurder geschikt is als eigenaar of om een andere reden geen woning in eigendom wil/kan hebben stelden we voor om nadat de woning was afgeschreven deze tegen exploitatie/beheerskosten aan een trouwe en nette huurder te verhuren.

 

Logisch dat u niet reageerde.

Nu we het verzendbewijs kwijt zijn en u ongetwijfeld gaat roepen niets ontvangen te hebben (bonnetjes/dividendbelasting affaire) wijzen we er op dat u daar volgens uw positieve ‘recht’ wel- maar volgens het Natuurrecht niet mee weg komt:

 

Nu ‘een stuk stemvee’ gemotiveerd uit kan leggen waarom hij onrechtvaardig (lees, in strijd met redelijkheid en billijkheid) behandeld wordt, staat vast dat een gezelschap van uw beschavingsniveau en kennis van wat rechtvaardig is opzettelijk bezig is het Recht te schenden, waarmee u dus pontificaal bezig bent onrechtmatig te handelen, met alle u bekende gevolgen van dien.

Vandaar dat u vanaf uw aantreden in de regering, zonder aansprakelijkheidsstelling, schadeplichtig bent ex art 6: 83 lid 2 Bw. En volgens het Natuurrecht ook nog volgens lid 3:  door standaard niet of niet met iets zinnigs te reageren, geeft u immers al non verbaal te kennen dat u niet van plan bent aan uw verplichting (‘de verbintenis’) te voldoen.

 

 

Rekeninghouders bij de Postbank zagen bij het invullen van het rekeningnummer van de begunstigde meteen de naam en voorletters van degene op wiens naam de rekening stond, waarmee werd voorkomen dat het geld per abuis bij de verkeerde terecht kwam.

 

Zoals u weet kunnen de andere banken niet de empathie voor hun klanten opbrengen om dit fantastische systeem ook in voeren, met als enige argument dat zij dat volgens het positieve ‘recht’ niet verplicht zijn.

 

Zo lazen we in de digitale Telegraaf van 3 mei 2018 dat een klant van een van uw (invloed)rijke vrienden, i.c. ABN Amro, een vermogen was kwijt geraakt wegens het invullen van een fout rekeningnummer.

Dat de ontvanger kennelijk eveneens tot uw vrienden/sponsoren behoord blijkt eruit dat het onrechtmatig ontvangen vermogen per omgaande werd verduisterd zonder dat u de empathie voor het slachtoffer kon opbrengen om deze crimineel wegens verduistering te vervolgen.

 

 

 

Geen gezeik de armen rijk