Vereniging Van Rechtzoekenden

 

 

 

 

 

 

 

A. Mulder voorzitter TK commissie financiŽn (anne.mulder@tweedekamer.nl)

W.B. Hoekstra min v financiŽn (per formulier)

 

 

Dames/heren,

 

Wat is er op tegen om het grootste deel van het gratis geld wat de ECD nu naar de banken sluist aan de reŽle economie ten goede te laten komen door dit geld rechtstreeks naar de gemeenten en woningcorporaties te storten?

 

Het voordeel lijkt ons onder andere dat dan de gemeenten werklozen en uitkeringstrekkers in loondienst kunnen nemen en niet meer (non) verbaal als werkschuw tuig kunnen worden neer gezet.

Bovendien voldoet u dan eindelijk eens aan uw nooit ingeloste belofte vaste banen te zullen scheppen.

 

Voordeel voor de sociale woningmarkt lijkt ons dat de corporaties gevrijwaard blijven van renteverhogingen waardoor ze meer ruimte krijgen om hun nuttige werk te continueren en de ellenlange wachtlijsten wat in te korten.

 

Nog een groot voordeel lijkt ons dat nu de banken door de geldkrapte gedwongen worden de rente te verhogen, de spaarders er minder last van hebben dat ze meer aan belasting kwijt zijn dan ze aan rente beuren en de pensioenfondsen iets minder te kort zullen komen.

 

Zelfs u zult in redelijkheid moeten toegeven dat de meeste Nederlandse Burgers vinden dat van u verwacht wordt dat u hun democratische rechten erkent door op bovenstaande vragen en opmerkingen te reageren.

 

Eveneens zult u in redelijkheid moeten erkennen dat de meeste Nederlandse Burgers van mening zijn dat het Nederlandse grondgebied van ons allemaal is.

Daarom vindt men het in strijd met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel/ discriminatie verbod dat een minuscuul aantal landgenoten zich in strijd daarmee beroepen op hun wettelijke eigendomsrecht wanneer het gaat om grond ten behoeve van een primaire levensbehoefte als woningbouw van niet luxe woningen. (u weet immers als geen ander dat redelijkheid en billijkheid boven de letter van de wet gaat. art 6:2 lid 2 Bw)

Wat is er derhalve op tegen om bouwgrond voor sociale woningbouw c.q. niet luxe woningen te onteigenen en gratis aan de eigenaren in erfpacht te geven?

 

Daar hebben (zoals hierboven omschreven) niet alleen de wooncorporaties en haar bewoners voordeel van. U kunt zich daarmee zelfs eeuwige roem vergaren:

U gaat dan de geschiedenis in als degene die het toch maar voor elkaar gekregen heeft art 21 Gw te effectueren.

Dat u meer dan 30 jaar over deze intellectuele krachtsinspanning gedaan heeft en of u daar zelf enig benul bij heeft gehad zal binnen ťťn generatie vervaagd zijn waardoor uw kleinkinderen dan zelfs voor een gigantisch standbeeld voor u kunnen lobbyen.

 

Voor welke vorm van onteigening maar ook denken we overigens niet aan een Stalinistische aanpak.

Dat de oorspronkelijke eigenaar volledig gecompenseerd moet worden zodra zijn inkomen, pensioenaanspraak en spaartegoed onder het minimum duikt is zo logisch dat het wat ons betreft buiten discussie kan blijven.

 

U (i.c. uw rechtsvoorgangers) hebt zich in het verleden (febr/maart 2016) al eens achter de ECB verstopt met een argument wat er op neerkwam dat u er ook niets aan kunt doen omdat de ECD geheel zelfstandig kan beslissen dat zij haar geld uitsluitend aan haar frisse vrienden afgeeft en zeker niet aan haar slachtoffers.

 

Er vanuit gaand de dat Nederland een democratie is, waar de uiteindelijke beslissing bij de Nederlandse Burger ligt, merken we nu alvast op dat de meeste weldenkende Burgers vůůr de EU zijn.

Zelfs u echter zult begrijpen dat wanneer ze tot het besef komen dat de EU/ECD ten onrechte op hun primaire levensbehoeften blijft parasiteren, ze toch in meerderheid voor een Nexit zullen kiezen.

 

Eveneens zult u gemakkelijk na kunnen gaan dat de Nederlandse Burger reikhalzend naar uw antwoord uitziet.

 

M.J. Meijer

 

www.plvn.nlpostbus@plvn.nl